Ge oss ditt mandat!

Hur väljer man en ekonomisk rådgivare? Vi tror att man vill säkerställa tre saker. Att rådgivaren har rätt kunskaper, att det finns en bas för tillit och att de faktiskt levererar tillväxt. På dessa begrepp har vi baserat vår verksamhet.

Scientia – Kunskap
All framgångsrik rådgivning och alla framgångsrika investeringsbeslut bygger på kunskap. Kunskap som genererats genom intag av information och teoretiska resonemang är en viktig byggsten.

Teoretisk kunskap har dock inget värde om den inte omsätts och prövas i praktiken. Vi har lång erfarenhet av ekonomisk rådgivning och investeringar vilket innebär att vi haft möjlighet att testa vår kunskap om och om igen. När praktiken visar att teorin inte stämmer måste man vara beredd att överge gamla sanningar vilket J. Steinbeck träffande formulerar ”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise”.

Confidentes – Tillit
Alla kunder är unika. Varje människa har sina egna prioriteringar, önskemål och förutsättningar. För att kunna skapa en bra förvaltning är det viktigt att kund och rådgivare förstår varandra och har samma förväntningar. Därför skapar vi långsiktiga och personliga kundrelationer så att du som kund alltid ska känna dig trygg med vår rådgivning och kapitalförvaltning.

Att skapa en sådan relation tar tid och görs genom en väluppbyggd dialog och kontinuerlig uppföljning. Som ett led i detta gör vi passande – och lämplighetsprövning och tar fram kundens riskprofil, avkastningsmål och tidshorisont. Vårt sätt att ta betalt speglar vår egen tillit till förvaltningen då fokus ligger på prestationsbaserat arvode.

Lucrum – Tillväxt
Vi på har genom årens lopp kommit i kontakt med hundratals modeller, strategier och s.k. ”case” som alla skulle skapa tillväxt. Många av dessa fantastiska erbjudanden levde sällan upp till sina förväntningar.

Vi har med vår Mandat OMX tagit fram ett investeringskoncept som över tid gett mycket god avkastning och som skapar ett mervärde åt kunden. Investering i Mandat OMX kan endast göras genom någon av våra Mandatportföljer som idag finns i fyra olika varianter. Vi kan via dessa portföljer tillgodose både kunder som söker högavkastning och den som söker trygghet. De vanligaste portföljerna är de breda Mandat OMX Trygg och Mandat OMX Offensiv.

En god förvaltning är inte bara framgångsrik när marknaden går upp utan minst lika viktigt är det att kunna klara av och undvika de ibland stora fall som med jämna mellanrum sker på marknaden. Vårt förvaltningsråd utvärderar kontinuerligt de investeringsmöjligheter som erbjuds och väljer med omsorg de som skall ingå i portföljerna.

Anmäl dig till vårt utskick!

* Måste fyllas i