Disclaimer

Disclaimer

Materialet gör inte anspråk på att garantera något visst utfall, utan endast att illustrera vissa finansiella principer, risker och utfallsscenarion. Mandat tar inte ansvar för eventuella felaktigheter eller andra inkorrekta uppgifter i informationen för underlaget till presentationen, liksom heller inte eventuella skador som leder till anspråk på ersättning som baseras på information i materialet.

Samtliga beräkningar i materialet baseras på Mandats egna modeller och antaganden, vilka inte gör anspråk på annat än att illustrera vissa finansiella principer eller scenarion under olika förutsättningar. Vissa generaliseringar och antaganden är därför nödvändiga, vilket även kan medföra substantiella avvikelser från verkligheten. Beräkningarna liksom även de indata som ligger till grund för informationen i materialet kan ändras när Mandat så finner det lämpligt. Mandat tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet.

Mångfaldigande eller spridning av detta material, samt av hela eller delar av dess innehåll, får inte i något fall ske utan Mandats skriftliga medgivande.

Handel med finansiella instrument är förknippade med risker. En investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. För mer information kontakta oss på telefon 08 – 20 00 01 eller på www.mandat.se.

Emittentrisk. Återbetalningsbeloppet är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investering i instrumenten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Likviditetsrisk. Om instrumenten säljs före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja instrumenten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Exponeringsrisk. Utvecklingen för den underliggande investeringsstrategin är avgörande för beräkningen av Tilläggsbeloppet. Hur den underliggande investeringsstrategin kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker.