Tillstånd

Mandat Kapitalförvaltning AB är registrerade försäkringsförmedlare och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn.

Klagomål
Vi har riktlinjer för klagomål enligt FFFS 2005:11. Du kan antingen kontakta din rådgivare eller företagets klagomålsansvarige. Du bör skriftligen inkomma med fakta och handlingar avseende det du är missnöjd med till:

Klagomålsansvarig
Nord Fondkommission AB
Grevgatan 55
114 59 Stockholm

Vill du diskutera ett klagomål med någon utanför Mandat Kapitalförvaltning kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.